O nama

Udruženje gluhih i nagluhih Bugojno, kao međuopćinska organizacija Bugojno, Donji Vakuf & Gornji Vakuf-Uskoplje, poslije ratne aktivnosti započeo je 01.08.1999 godine. Od ove godine do kraja 2003 godine, kada je doživio svoju profilaciju iz faze “Svaštarenja” u dugogorično planirane aktivnosti. UGN Bugojno je bio samo “Serviser” drugim NVO i lokalnoj vlasti u raspodjeli humanitarne pomoći i donacija.

Misija Udruzenja gluhih i nagluhih osoba Bugojno je organiziranje ranjivih populacija radi njihove psihosocijalne podrške u samoosnaživanju i educiranju za ostvarivanje: njihove inkluzije u svakodnevni život, ostvarivanje ljudskih prava, kao na rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, školovanje, kulturu i sport, ostvarivanja kvalitete življenja, bez obzira na njihovu polnu pripadnost, stepen obrazovanja, vjersku i nacionalnu pripadnost.

Profilacijom kao produkt snaženja materijalno-tehničkih i ljudskih kapaciteta ova NVO čini historijske pomake u iskoraku namicanju sredstava za aktivnosti na projektnoj osnovi prema međunarodnim donatorima.

Udruženje gluhih i nagluhih Bugojno je jedina organizacija koja je otvorila malu školu za čitav Kanton Srednje Bosne, za edukaciju čujućih osoba i nagluhih osoba.